Obiekty

Gullyver

Gullyver, 1987
167 x 35 x 55cm
┼╗eliwo, plastik